Inne usługi

 

Rozliczenie roczne dla osób indywidualnych

Po zakończonym roku podatkowym ( 5 kwietnia) zatrudnieni na umowę o pracę (Employee) są w ogromnej większości rozliczani bezpośrednio przez pracodawców w HMRC i nie muszą nic robić.

Jednakże jest kilka istotnych wyjątków , które zobowiązują zatrudnionego do zlozenia deklaracji podatkowej w HMRC, tak wiec jeśli

 • miałeś wysokie dochody przekraczające w roku podatkowym 100 000 funtów,
 • miałeś dochody przekraczające w roku podatkowym 50 000 funtów i pobierałeś Child Benefit,
 • miałeś dochody z tytułu self-employment/partnership,
 • byłeś/jesteś dyrektorem w spółce LTD,
 • miałeś dochody z tytułu emerytury prywatnej,
 • miałeś dochody z inwestycji – dywidendy, obligacje, odsetki bankowe,
 • miałeś dochody z wynajmu,
 • miałeś dochody z zagranicy,
 • miałeś dochody z niektórych benefitów,
 • dokonywałeś datków charytatywnych,
 • miałeś kredyt studencki,
 • chcesz skorzystać z ulgi małżeńskiej,

Jeśli chociaż jeden z wyżej wymienionych przypadków  dotyczy Twojej osoby to rozliczenie roczne jest wymagalne ( self assesment). Jeśli masz wątpliwości proponujemy prostą ankietę na stronie HMRC  której rezultat jednoznacznie wskaże, czy rozliczenie w Twoim przypadku jest konieczne.

Rozliczenia  należy dokonać do końca stycznia roku następnego po zakończonym roku podatkowym. Mając doświadczenie sugerujemy nie czekać z rozliczeniem do ostatniej chwili gdyż ze względu na kumulację pracy  można mieć problem ze znalezieniem biura księgowego które takiego rozliczenia się podejmie w gorącym okresie dla biur księgowych. Za brak rozliczenia w terminie grożą kary administracyjne.

Jeśli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy lub masz dodatkowe pytania – napisz do nas  Niezwłocznie udzielimy odpowiedzi.

Udostępnienie adresu – Wirtualne Biuro

Brytyjskie Prawo spółek wymaga aby spółka posiadała fizyczny adres siedziby w UK. Więc jeśli nie posiadasz adresu w UK lub nie możesz albo nie chcesz go wykorzystać do rejestracji spółki oferujemy usługę Wirtualnego Biura. Usługa ta obejmuje zgłoszenie adresu biura w Companies House i HMRC jako siedziby spółki LTD oraz przekierowanie poczty otrzymanej z tych urzędów na faktyczny adres Spółki. Dodatkowo adres Wirtualnego Biura może być być adresem technicznym Dyrektora Spółki jeśli z jakiś powodów nie może on lub nie chce podać swojego adresu zamieszkania w Companies House.

Podstawowe zasady korzystania z usługi Wirtualne Biuro.

Usługa Wirtualnego Biura uprawnia wyłącznie do udostępnienia adresu do kontaktów z instytucjami państwowymi – Companies House, HMRC, Policja itp.

Usługa Wirtualnego Biura nie uprawnia:

–do wykorzystywania w celach biznesowych jako adres fizycznego prowadzenia działalności,  do  kontaktów z kontrahentami, dotyczących spraw sądowych, windykacyjnych, celnych itp.

–do ubiegania się o zasiłki, dofinansowania, granty itp.

–do posługiwania się wynajętym adresem jako miejscem zamieszkania, czasowego lub trwałego pobytu itp.

–działań sprzecznych z obowiązującym prawem.

W razie złamania postanowień umowy, w tym otrzymania jakiejkolwiek korespondencji na adres Wirtualnego Biura wskazującej na nieuprawnione korzystanie przedmiotowej usługi, zastrzegamy sobie prawo wypowiedzenia umowy świadczenia tej usługi w trybie natychmiastowym i zgłoszenia zmiany adresu w stosownych instytucjach ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Opłata za usługę nie podlega zwrotowi a koszty powiadomienia stosownych instytucji o zmianie adresu obciążają Klienta.

Ze względów na wymogi prawa Klient musi potwierdzić prawdziwość swoich danych personalnych i adresowych przez przekazanie stosownych skanów, kopii wymaganych dokumentów i ewentualnych oświadczeń świadków.

W uzasadnionych przypadkach lub na żądanie udostępnimy te dane stosownym instytucjom ( Policja, prokuratura, sądy, Companies House, HMRC itp). Dane te podlegają przepisom RODO, Przeciwdziałaniu Terroryzmowi i Praniu Brudnych Pieniędzy z uwzględnieniem innych przepisów prawa.

Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie decyzje i działania podjęte przez osoby i podmioty korzystające z usługi Wirtualne Biuro.

Nie odpowiadamy za jakiekolwiek straty czy roszczenia wynikłe z realizacji spraw przez urzędy i instytucje, pocztę i firmy kurierskie (opóźnienia, błędy, zaginięcia itp.)

Płatności za usługi Wirtualnego Biura są przyjmowane z góry za rok.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę Wirtualnego Biura w każdym momencie. Koszty powiadomienia stosownych instytucji o zmianie adresu obciążają Klienta.

Jeśli chciałbyś skorzystać z usługi Wirtualnego Biura wypełnij formularz. Jeśli masz dodatkowe pytania – napisz do nas  Niezwłocznie udzielimy odpowiedzi.

Bezpieczne przesłanie dokumentów do naszego biura

Jeśli w danym momencie nie chcesz lub nie możesz skorzystać z poczty elektronicznej to tu zapewniamy możliwość łatwego i bezpiecznego przesłania dokumentów do naszego biura. Dokumenty mogą być przesłane w formie zdjęcia lub skanu. Niezależnie od rodzaju urządzenia cała procedura nie jest skomplikowana. Ze względu na ograniczenia techniczne, jednorazowo można przesłać do pięciu dokumentów.

Jeśli chciałbyś skorzystać z innych usług lub masz dodatkowe pytania – napisz do nas  Niezwłocznie udzielimy odpowiedzi